Luật phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10. Ngày ban hành: 12/07/2001. Tình trạng: Còn hiệu lực ⬇️

Luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi số 40/2013/QH13. Ngày ban hành: 22/11/2013. Tình trạng: Còn hiệu lực ⬇️

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Ngày ban hành: 24/11/2020. Tình trạng: Còn hiệu lực ⬇️

Thông tư 149/2020/TT-BCA Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Ngày ban hành: 31/12/2020. Tình trạng: Còn hiệu lực ⬇️

Thông tư số 150/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Ngày ban hành: 10/10/2014. Tình trạng: Còn hiệu lực ⬇️

Công văn 3288/C07-P4 hướng dẫn công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy đối với nhà máy điện mặt trời và hệ thống điện mặt trời mái nhà ⬇️

QCVN 06:2020/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình ⬇️

TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng ⬇️

Dự thảo TCVN 3890:2021 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng ⬇️

 TCVN 5738:2021 Phòng cháy chữa cháy – hệ thống báo cháy – yêu cầu kỹ thuật ⬇️

TCVN-7336-2020 Phòng cháy và chữa cháy – hệ thống chữa cháy tự động bằng nước – yêu cầu thiết kế ⬇️

5/5 - (19 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Liên Hệ 0973.356.328