Luật xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội. Ngày ban hành: 18/06/2014 ⬇️

Luật xây dựng số 62/2020/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Ngày ban hành: 17/06/2020 ⬇️

Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng số 02/VBHN-VPQH do Văn phòng Quốc hội ban hành. Ngày ban hành: 15/07/2020 ⬇️

 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD ngày 17/05/2021 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Ngày ban hành: 17/05/2021 ⬇️

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 16/03/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Ngày ban hành: 16/03/2020 ⬇️

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Ngày ban hành: 03/03/2021 ⬇️

Phu-luc-nghi-dinh-15-2021-nd-cp ⬇️

Nghị định số 53/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng. Ngày ban hành: 08/05/2017 ⬇️

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Ngày ban hành: 09/02/2021 ⬇️

 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Ngày ban hành: 13/11/2015 ⬇️

 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Ngày ban hành: 22/04/2015 ⬇️

 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Ngày ban hành: 01/04/2021 ⬇️

Thông tư 09/2016/TT-BXD của Bộ xây dựng: Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình. Ngày ban hành: 13/03/2016 ⬇️

Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng: Hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Ngày ban hành: 31/08/2021 ⬇️

Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng: Định mức xây dựng. Ngày ban hành: 31/08/2021 ⬇️

Thông tư số 03/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. Ngày ban hành: 16/03/2017 ⬇️

Thông tư số 30/2016/TT-BXD của Bộ xây dựng: Hướng dẫn hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình. Ngày ban hành: 30/12/2016 ⬇️

Thông tư 171/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch. Ngày ban hành: 27/10/2016 ⬇️

Thông tư số 172/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng. Ngày ban hành: 27/10/2016 ⬇️

Thông tư 15/2016/TT-BXD của Bộ xây dựng: Hướng dẫn về cấp giấy phép xây. Ngày ban hành: 30/06/2016 ⬇️

Tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà” do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo công văn số 6242/BXD-KHCN ⬇️

Hướng dẫn thủ tục xin cấp phép xây dựng mới nhà ở ⬇️

Hướng dẫn thủ tục cấp phép sửa chữa cải tạo nhà ở ⬇️

Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 11/11/2021 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.⬇️

Thông tư số 10/2021/TT-BXD về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;⬇️

Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình ⬇️

Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng ⬇️

 

 
 

 

 

5/5 - (21 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Liên Hệ 0973.356.328