Luật số thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội. Ngày ban hành: 27/06/2005 ⬇️

Luật quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 của Quốc hội. Ngày ban hành: 12/06/2017 ⬇️

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH 2019 hợp nhất Luật thương mại do Văn phòng Quốc hội ban hành. Ngày ban hành: 05/07/2019 ⬇️

Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 của Quốc hội. Ngày ban hành: 29/11/ 2005 ⬇️

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hòa giải thương mại. Ngày ban hành: 24/02/2017 ⬇️

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Ngày ban hành: 14/04/2017 ⬇️

Thông tư số 47/2014/TT-BCT của Bộ Công thương quy định về quản lý website thương mại điện tử. Ngày ban hành: 05/12/2014 ⬇️

Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý website thương mại điện tử số 20/VBHN-BCT của Bộ Công Thương. Ngày ban hành: 18/03/2020 ⬇️

Nghị định số 111/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Ngày ban hành: 09/12/2021 ⬇️

Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13 của Quốc hội. Ngày ban hành: 24/11/2015 Phần 1 ⬇️

Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13 của Quốc hội. Ngày ban hành: 24/11/2015 Phần 2 ⬇️

Nghị định số 21/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Ngày ban hành: 19/03/2021 ⬇️

Nghị định số 31/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Ngày ban hành: 08/03/2018 ⬇️

 

5/5 - (10 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Liên Hệ 0973.356.328